Kat Mülkiyeti  |  Emlak Trakya
 


    Hoş Geldiniz  Bugün 18 Haziran 2019 Salı Sık Kullanılanlara Ekleyin   |   Ana Sayfanız Yapın

› Ana Sayfa
› Gayrimenkullerimiz
› Emlak Talepleri
› Talep Bırak
› Kıyaslama Listem
› Hakkımızda
› Önemli Bilgiler
› Haberler
› Bize Ulaşın
› MSN Destek
   


 

 

   Gayrimenkule Git..
   Gayrimenkul  No :
  

 Emlak Sektörüne Maliye'den İyi Haber
(14.01.2010)


 İnşaatta Çin Taktiği Uygulanacak
(8.01.2010)


 Konut Fiyatları Yükselecek mi?
(9.01.2010)


 Herkesi Ev Sahibi Yapacak Projeler
(14.01.2010)


 Kiracıysanız Bu Habere Dikkat
(14.01.2010)


 TOKİ'den Yatırımcılara Davet
(11.01.2010)


 Emlak Sektörü 2010'dan Umutlu
(14.01.2010)


 İngilizler, Riva'daki bin dönüm için imar aldı
(4.01.2010)


 İBB, Harbiye Kongre Vadisi'ni kiralıyor
(4.01.2010)


 100 milyon dolara mâl olacak arşiv binasının temeli atılıyor
(4.01.2010)


 İstanbul'a dünyanın en yükseğini yapacağız
(11.01.2010)


 Hastane ve AVM için uygun arsalar ihaleye çıkıyor
(11.01.2010)


 Konut tanıtımı için ilk kez fuar düzenlenecek
(14.01.2010)


 Mardin'e 3 bine yakın yeni konut
(14.01.2010)


 Türkiye genelinde gayrimenkule yönelik büyük bir yatırım iştahı var. İstanbuldan başlayıp sahil kentlerine kadar devam eden bu ilgiyi göz önünde bulundurarak büyük bir araştırmaya giriştik.
(03.08.2009)


 Enflasyon ve piyasa ve mevduat faizlerindeki düşüş bireysel kredi faizlerini de hızla aşağı çekiyor
(03.08.2009)


  Tüm Haberler

  Kat Mülkiyeti
                       
               KAT MÜLKİYETİ KANUNU               
                                        
  Kanun Numarası     : 634                        
  Kabul Tarihi      : 23/6/1965                     
  Yayımlandğı R. Gazete  : Tarih: 2/7/1965 Sayı: 12038           
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 4 Sayfa: 2932          
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                
                                        
   A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı:                     
                                        
   I-Genel kural:                               
                                        

   Madde 1 - Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan,mağaza,  
mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli
olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu  
kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.         
   Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının,birinci fıkrada yazılı 
nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiye-
tine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, bu 
kanun hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir.               
                                        
   II - Tarifler:                               

   Madde 2 - Bu kanuna göre :                         
   a) Kat mülkiyetine konu olan gayrimenkulün bütününe (Anagayrimenkul);yalnız
esas yapı kısmına (Anayapı) anagayrimenkulün ayrı ayrı ve başlı başına kullanıl-
maya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bö- 
lümlerine (Bağımsız bölüm); bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya 
o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere (Eklenti); bağımsız bölümler üzerinde kuru-
lan mülkiyet hakkına (Kat mülkiyeti) ve bu hakka sahip olanlara (Kat maliki);  
   b) Anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa 
kullanma veya faydalanmaya yarıyan yerlerine (Ortak yerler); kat maliklerinin  
ortak malik sıfatiyle paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma   
haklarına (Kullanma hakkı);                           
   c) (Değişik: 13/4/1983 - 2814/1 md.) Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiye-
tine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının
bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Ka- 
nun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip   
olanlara da (kat irtifak sahibi);                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
KANUNLAR, ŞUBAT 1989 (EK - 3)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Arsanın, bu kanunda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen  
ortak mülkiyet paylarına (Arsa payı);                      
  e) Kat mülkiyetinin veya irtifakının kurulmasına ait resmi senede      
(Sözleşme);                                   
  Denir.                                   
  III - Kat mülkiyetinin ve kat irtifakının niteliği:             

  Madde 3 - Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağ-
lantılı özel bir mülkiyettir.                          
  (Değişik: 13/4/1983 - 2814/2 md.) Kat mülkiyeti, bu mülkiyete konu olan   
anayapının bağımsız bölümlerinden her birine kat irtifakının kurulduğu     
tarihteki, doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilme halinde ise, bu tarihteki  
değeri ile oranlı olarak tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına  
göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız      
bölümlerin değerleri ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat   
maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için   
mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca    
tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma 
veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır.       
  Kat irtifakı arsa payına bağlı bir irtifak çeşidi olup, yapı tamamlandıktan 
sonra arsanın malikinin veya kat irtifakına sahip ortak maliklerin veya     
bunlardan birinin tapu idaresine yapacağı yazılı bir istem üzerine, bu kanunda 
gösterilen şartlar uyarınca, kat mülkiyetine çevrilir.             
  IV - Ortak yerler:                             

  Madde 4 - Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı 
yerler ve şeyler bu kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.        
  a) Temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan
ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları,antreler, merdivenler, asansörler,  
sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire 
veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve or-
tak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup ba- 
ğımsız bölum dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri,ku-
yu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar,             
   b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp 
kanalları ile kalorifer, su,havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve  
televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri,     
   c) Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet 
merdivenleri.                                  
   Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma  
veya,faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna 
girer.                                     
   B) Bağlantılar :                              
   I - Bağımsız bölümlerle arsa payı arasındaki bağlantı:           

   Madde 5 - Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoliyle geçmesi ha- 
linde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçer; arsa payı,kat mülkiyetinden veya 
kat irtifakından ayrı olarak devredilemiyeceği gibi, miras yoliyle de geçmez ve 
başka bir hakla kayıtlanamaz.                          
   Anagayrımenkulde, kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı ku- 
rulmamış arsa payı bırakılamaz.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar.  
  Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde bu hakla bağdaşması mümkün olmıyan  
irtifaklar kurulamaz.                              
  Anagayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütük- 
teki sayfasına tescil veya şerhedilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide  
olarak arsa payı oranında, kendiliğinden kayıtlar.               
  II- Bağımsız bölümlerle eklentiler ve ortak yerler arasındaki bağlantı:   

  Madde 6 - Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tah- 
sis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati  
yuvaları, tuvalet gibi eklentiler,ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parça-
sı sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur.     
  Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün (Beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlar-
dan anayapının oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro planında veya tapu  
haritasında ayrıca gösterilir.                         
  Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin hakla-  
riyle bağdaşması mümkün olmıyan irtifaklar kurulamaz.              
  Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, 
eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş,kayıtlanmış vaya kira- 
lanmış olur.                                  
  C) Ortaklığın (Şüyuun) giderilmesi ve öncelikle satınalma (Şüf'a) hakkı:  
  I - Ortaklığın giderilmesi:                         

  Madde 7 - Kat mülkiyetine veya kat irtifakına tabi olan gayrimenkulde    
ortaklığın giderilmesi istenemez.                        
  Bağımsız bölümler, bağımsız bir gayrimenkul gibi dava ve takip konusu olabi-
lir bunlarda ortaklığın giderilmesi istenebilir.                
  II- Önceiikle satınalma hakkı:                       

  Madde 8 - (Değişik birinci fıkra:13/4/1983 - 2814/3 md.) Kat mülkiyeti ku- 
rulmuş bir gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden birinin veya, kat irtifakı bağ- 
lanmış arsa payının satılması halinde diğer kat maliklerinin veya irtifak hakkı 
sahiplerinin öncelikle satın alma hakkı yoktur.                 
  Bir bağımsız bölümün paydaşlarından birinin kendi payını başkasına satması 
halinde öteki paydaşlar, öncelikle satınalma hakkını kullanabilirler.      
  Sözleşmede bu maddenin aksine hüküm konulabilir.              
  D) Genel hükümlerin uygulanma alanı:                    

  Madde 9 - Kat mülkiyetine veya kat irtifakına ait kütük kaydında veya kat  
malikleri arasındaki sözleşmede veya yönetim planında veya bu kanunda hüküm bu- 
lunmayan hallerde, kat mülkiyetinden doğan anlasmazlıklar,Medeni Kanun ve ilgili
diğer kanunlar hükümlerine göre karara bağlanır.                
                                        
                   İKİNCİ BÖLÜM               
             Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması     
  A) Genel kural:                               

  Madde 10 - Kat mülkiyeti ve kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tes-
cil ile doğar.                                 
  Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o     
gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla 
bölüm, kat mülkiyeti kütuğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir.   
  Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca ve-
ya aşağıdaki fıkraya göre verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır.        
  Kat mülkiyetine konu olmaya elverişli bir gayrimenkul üzerindeki ortaklığın 
giderilmesi davalarında, mirasçılardan veya ortak maliklerden biri, paylaşmanın,
kat mülkiyeti kurulması ve bağımsız bölümlerin tahsisi suretiyle yapılmasını  
isterse, hakim, o gayrimenkulün mülkiyetinin, 12 nci maddede yazılı belgelere  
dayanılarak kat mülkiyetine çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle  
bağımsız bölümlerin ortaklara ayrı ayrı tahsisine karar verebilir.       
  B) Kat mülkiyeti kütüğü:                          

  Madde 11 - Kat mülkiyeti, Tapu Sicili Tüzüğüne göre tutulacak (Kat mülkiyeti
kütüğü) ne tescil olunur, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, tescille ilgili ge-
nel hükümler, kat mülkiyeti kütüğüne yapılacak tescillerde de uygulanır.    
  Kat irtifaklarının tescili kat mülkiyeti kütüğüne yapılmayıp, bu kanunda  
yazılı ilgili hükümler gözetilmek şartiyle, irtifak haklarının tesciline ait ge-
nel hükümlere göre yapılır.                           
  Henüz kadastrosu yapılmamış olan yerlerde kat mülkiyeti, Tapu Sicili    
Tüzüğündeki formüle göre, ayrıca tutulacak (Kat mülkiyeti zabıt defteri) ne   
tescil olunur.                                 
  C) Kat mülkiyetinin kurulması:                       
  I - İstem ve belgeler:                           

  Madde 12 - (Değişik: 13/4/1983 - 2814/4 md.)                
  Kat mülkiyetinin kurulması için, anagayrimenkulün kat mülkiyetine çevrilmesi
hususunda o gayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan bir 
dilekçenin tapu idaresine verilmesi veya istemde bulunulması lazımdır. Bu di-  
lekçede veya istem üzerine tapu idaresince düzenlenecek tutanakta, anagayrimen- 
kulün kat mülkiyetine konu olacak bağımsız bölümlerinin ayrı ayrı değerlerinin 
ve bu bölümlere değerleri ile oranlı olarak tahsisi istenen arsa paylarının gös-
terilmesi şarttır.                               
  Dilekçeye veya istem tutanağına, kanunlara göre temliki tasarruflar için ve-
rilmesi gerekenlerden başka, aşağıda yazılı belgeler de eklenir.        
  a) Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) dış cepheler ve iç taksimatı ba- 
ğımsız bölüm, eklenti ve ortak yerlerinin ölçüleri açıkça gösterilmek suretiyle 
bir mimar veya mühendis tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bü- 
tün paydaşları tarafından imzalanan ve içinde gösterilenlerin doğruluğu beledi- 
yece tasdik olunan proje ve birden çok yapılarda yerleşimlerini gösteren vaziyet
planı ile belediyece verilen yapı kullanma belgesi;               
  b) Anagayrimenkulün (yapı veya yapıların) ön ve arka cephelerini ve mümkünse
yarı cephelerini gösteren, en az 13x18 büyüklüğünde ve doğruluğu belediyece tas-
dikli bir fotoğraf;                               
  c) Her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi nevini ve  
bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini gösteren 
ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanmış noterden 
tasdikli liste;                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Bağımsız bölümlerin kullanılış tarzına, birden çok yapının varlığı halin-
de bu yapıların özelliğine göre 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde hazırlan-
mış, kat mülkiyetini kuran malik veya malikler tarafından imzalanmış bir yönetim
planı.                                     
  II - Sözleşme ve tescil:                          

  Madde 13 - (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 - 2814/5 md.) Tapu memuru ken- 
disine verilen belgelerin tamam ve usulüne uygun ve dilekçeyi verenlerin veya  
istemde bulunanların yetkili olduklarına kanaat getirdikten sonra, kat mülkiyeti
veya kat irtifakı kurulmasına dair resmi sözleşmeyi düzenler. Bu sözleşme aynı 
zamanda tescil istemi sayılır.                         
  Sözleşme düzenlenince, anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğü    
sayfasındaki (Mülkiyet) hanesine (Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine  
çevrilmiştir) ibaresi yazılarak sayfa kapatılır ve kat mülkiyetine konu olan her
bağımsız bölüm, kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına o bölüme bağlı    
arsa payı ve anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütükteki pafta, ada,   
parsel, defter ve sayfa numaraları gösterilmek suretiyle tescil edilir;     
anagayrimenkulün kayıtlı bulunduğu genel kütük sayfasına da, bağımsız bölümlerin
kat mülkiyeti kütüğündeki defter ve sayfa numaraları işlenmek suretiyle, kütük- 
ler arasında bağlantı sağlanır.                         
  Anagayrimenkulün kapatılan sayfasında evvelce mevcut olan haklara ait sicil 
kaydı, Tapu Sicili Tüzüğünün (Taksim halinde kayıtların nakli) ne dair hükümle- 
rine göre, bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sayfasına geçirilir.  
  Kat mülkiyeti kütüğüne tescil edilen her bağımsız bölüm ayrı bir gayrimenkul
niteliğini kazanır ve kütükte o bölümün tasdikli planındaki numarayı alır.   
  (Değişik: 13/4/1983 - 2814/5 md.) Kat malikine, anagayrimenkulun çaplı   
tasarruf belgesinden başka, istem halinde, 12 nci maddenin (a) bendinde     
belirtilen projeden kendi bağımsız bölümüne ait olan kısmının tasdikli bir örne-
ği de verilir.                                 
   D) Kat irtifakının kurulması:                       

   Madde 14 - (Değişik birinci fıkra:13/4/1983 - 2814/6 md.) Henüz yapı yapıl-
mamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve 
tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının 
buna ait bir dilekçe veya istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) ve (c) bentle- 
rine uygun olarak düzenlenen proje, plan, liste ve (d) bendindeki yönetim planı 
ile diğer belgeleri tapu idaresine vermeleri lazımdır. Kat mülkiyetine geçişte 
ayrıca yönetim planı istenmez.                         
  Bir arsa üzerinde kat irtifakları ancak sözleşmede veya dilekçede her kat  
irtifakının ilgili bulunduğu bağımsız bölüme tahsisi istenen arsa payı, arsanın 
kayıtlı olduğu kütüğün (Beyanlar) hanesinde belirtilmek suretiyle kurulur ve  
yapının, verilen projeye göre tamamlanmasından sonra kat mülkiyetine konu olacak
bağımsız bölümlerinin numarası ve bu bölümlere bağlı eklentiler kütüğün beyanlar
hanesinde belirtilir.                              
  Yapının tamamlanmasından sonra kat irtifaklarının kat mülkiyetine çevrilme- 
si, irtifak sahiplerinden biri tarafından istenince, tescil, kat irtifakının  
tesciline                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ait resmi senete ve 12 nci maddede yazılı belgelere ve anagayrimenkulün bağımsız
bölümlerinin, evvelce verilmiş olan plana uygunluğunun belediyece tasdikına da- 
yanılarak yapılır.                               
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
        Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları      
  A) Kat maliklerinin hakları:                        
  I - Bağımsız bölüm üzerinde:                        

  Madde 15 - Kat malikleri kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde, bu ka- 
nunun ilgili hükümleri saklı kalmak şartiyle,Medeni Kanunun maliklere tanıdığı 
bütün hak ve yetkilere sahiptirler.                       
  II - Ortak yerler üzerinde :                        

  Madde 16 - Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payla-
rı oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.           
  Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler; bu hakkın genel 
kömürlük, garaj, teras, çamaşırhane ve çamaşır kurutma alanları gibi yerlerdeki 
ölçüsü, aksine sözleşme olmadıkça, her kat malikine ait arsa payı ile oranlıdır.
  B) Kat irtifakı sahibinin hakları:                     

  Madde 17 - Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının,  
sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için kendilerine düşen 
borçların yerine getirilmesini, karşılıklı olarak isteme ve dava etme hakkına  
sahiptirler.                                  
  (Değişik: 13/4/1983 -2814/7 md.) Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması
için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak ta-
yin edebilirler. Kat mülkiyeti yöneticisinin görev, yetki ve sorumluluklarına  
dair hükümler, bu yönetici hakkında da uygulanır.                
  (Ek: 13/4/1983 - 2814/7 md.) Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı  
fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya    
başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi anagayrimenkulün yönetiminde 
kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.                       
              DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
     Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları         
  A) Kat Maliklerinin borçları:                        
  I - Genel kural:                              

  Madde 18 - Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve 
ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahat-
sız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymak-
la, karşılıklı olarak yükümlüdürler.                      
  Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölüm- 
lerdeki kiracılara ve oturma (Sükna,) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden her-
hangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır;bu borçları yerine 
getirmiyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.    
  Giderlere ve sigorta, primlerine ait 20 nci madde hükmü saklıdır.      
  II - Anayrimenkulün bakımı, korunması ve zarardan sorumluluk:        

  Madde 19 - Kat malikleri, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile  
güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Değişik: 13/4/1983 - 2814/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat malikle-
rinin rızası olmadıkça,anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve te- 
sisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Kendi bağımsız bölümünde
ise ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Ta- 
van, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağ- 
lantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar ver- 
meyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.                
  Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile ver- 
diği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.          
  III- Anagayrimenkulün genel giderlerine katılma :              

  Madde 20 - (Değişik birinci fıkra:13/4/1983 - 2814/9 md.) Kat maliklerinden
her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:               
  a) Kapıcı, kaloriferci,bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplana-
cak avansa eşit olarak;                             
  b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım,koru- 
ma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak    
tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa  
payı oranında;                                 
  Katılmakla yükümlüdür.                           
  c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vaz- 
geçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya 
lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını 
ödemekten kaçınamaz.                              
  (Değişik: 13/4/1983 - 2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat mali-
ki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim 
planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapıla- 
bilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği  
günler için aylık yüzde on hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.   
   Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız 
bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep 
olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gide- 
re sebep olanlara rücu hakları vardır.                     
  IV - Sigorta anlaşması:                           

  Madde 21 - Anagayrimenkulün, kat malikleri kurulunca tayin edilecek değer  
üzerinden sigorta edilmesi kat malikleri kurulunca kararlaştırılabilir.     
  Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları 
oranında, katılmakla yükümlüdürler.                       
  Anagayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksi-
ne sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında, paylaştırılır.  
  Yalnız bir veya bir kaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden 
bir kısmı hasara uğramışsa,alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin ona- 
rımına arsa payları oranında harcanır,                     
  Kat malikleri anagayrimenkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını
karşılamak üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına si- 
gorta ettirebilirler; bu halde alınacak sigorta bedeli, anagayrimenkulün sigorta
bedelindeki payları da ayrıca saklı kalmak üzere, yalnız kendilerine ait olur. 
  Sigorta hakkındaki emredici hükümler saklıdır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  V - Ortak giderlerin teminatı:                       

  Madde 22 - (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983 -2814/10 md.) Kat malikinin,  
20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazmi- 
natından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya 
başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve  
müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu  
kira, miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.      
  Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu 
ödemiyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa yöneticinin yoksa kat ma- 
liklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri  
lehine kanuni ipotek hakkı tescil edilir. Medeni Kanunun 807 nci maddesinin son 
fıkrası hükmü burada da uygulanır.                       
  (Değişik: 13/4/1983-2814/10 md.) Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen  
kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.        
  VI - Müsaade mecburiyeti:                          

  Madde 23 - Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki  
tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya
tesislerin yeniden yapılması için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, 
o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye
ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.         
  Anagayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bö- 
lüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin ye-
niden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından  
faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla otu-
ranlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.                    
  Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada 
başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız 
bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.                 
  VII - Yasak işler:                             

  Madde 24 - Anagayrimenkulün, kütükte mesken, iş veya ticaret yeri olarak  
gösterilen bağımsız bir bölümünde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza 
laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşme- 
leri hükümsüzdür; dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmıyan muayenehane-
ler bu hükmün dışındadır.                            
  Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde  
sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali  
gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda
ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı 
gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla    
açılabilir.                                   
  Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün ba-
ğımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.     
  VIII - Kat mülkiyetinin devri mecburiyeti:                 

  Madde 25 - Kat maliklerinden biri bu kanuna göre kendisine düşen borçları  
ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar
için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müsta- 
kil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden   
istiyebilirler.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu gibi bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihin-
deki değeri o kat malikine ödenerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine, arsa  
payları oranında devredilmesi için dava açılmasına kat malikleri kurulunca karar
verilir; bu kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir 
kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve davalının  
bağımsız bölümünün mülkiyeti, davayı açmış olan kat maliklerine, arsa payları  
oranında, devrolunur.                              
  Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut 
farz edilir                                   
  a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hak- 
kında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep  
olunması;                                    
  b) Anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından 33 üncü madde  
gereğince verilen emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine    
getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı   
olarak bir yıl ısrar edilmesi;                         
  c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer ola- 
rak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunması.       
  Bu maddedeki dava hakkı, sebebinin öğrenilmesi tarihinden başlıyarak altı  
ay ve her halde dava hakkının doğumundan başlıyarak beş yıl içinde kullanılmazsa
ve dava sebebi de ortadan kalkmışsa düşer.                   
  B) Kat irtifakı sahiplerinin borçları:                   

  Madde 26 - Kat irtifakı sahipleri bu hakka konu olan ortak arsa üzerinde,  
ileride kat mülkiyetine çevrilmek üzere yapılacak yapının sözleşmeye ve plana  
göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve  
yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak,  
yükümlüdürler.                                 
  Kat irtifakı sahiplerinden biri kendine düşen borçları, noterlikçe yaptırı- 
lan ihtara rağmen, bu ihtar tarihinden başlıyarak iki ay içinde yerine getirmez-
se, diğerlerinin yazılı istemi üzerine hakim, onun arsa payının ve kat irtifakı-
nın, o zamanki değeri karşılığında, öteki paydaşlara, arsa payları oranında,  
devrine karar verir.                              
  Kat irtifakı sahiplerinden birinin kusuru yüzünden, yapının kanuni süre   
içinde yapılamaması sebebiyle kat irtifakı düşerse, kusurlu taraf diğerlerinin 
bu yüzden uğradıkları zararı tazminle yükümlüdür.                
                                        
                BEŞİNCİ BÖLÜM                  
            Anagayrimenkulün Yönetimi               
                                        
  A) Genel kurul:                               

  Madde 27 - Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim   
tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından 
kararlaştırılır.                                
  B) Yönetim planı:                              

  Madde 28 - Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yöne- 
tici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime alt diğer hususları düzenler.
Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden  
doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.    
  (Değişik: 13/4/1983-2814/11 md.) Yönetim planının değiştirilmesi için bütün 
kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Kat maliklerinin 33 üncü maddeye  
göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.                    
  Yönetim planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların
 külli ve cüzi haleflerini ve yönetici ve denetçileri bağlar.          
  Yönetim planının ve onda sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülki-
yeti kütüğünün (Beyanlar) hanesinde gösterilir ve bu değişiklikler yönetim pla- 
nına bağlanarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.      
  C) Kat malikleri kurulunun toplantısı ve kararları:             
  I - Toplantı zamanı:                            

  Madde 29 - Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim 
planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse,her takvim 
yılının ilk ayı içinde toplanır.                        
  Önemli bir sebebin çıkması halinde,yöneticinin veya denetçinin veya kat ma- 
liklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en 
az onbeş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir   
taahütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartiyle, kat malikleri kurulu
her zaman toplanabilir.                             
  İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda, yeter sayının sağlanamaması halin-
de, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.    
  II-Yeter sayı:                               

  Madde 30 - Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımın-
dan yarısından fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.        
  Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa kararlar en geç   
bir hafta, içerisinde yapılacak ikinci toplantıya katılanların, oy çoğunluğuyla 
verilir.                                    
  Bu kanunda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.     
  III - Oya katılma:                             

  Madde 31 - Her kat maliki,arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hak- 
kına sahiptir.                                 
  Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız
bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu   
bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün    
oyların üçte birinden fazla olamaz, oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne   
alınmaz.                                    
  Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri       
kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat    
maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.       
  Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde
hazır bulunabilir,fakat oya katılamaz.                     
  Kat maliklerinden biri oyunu,yetkili vekil eliyle kullanabilir;ancak aynı  
kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. 
  IV - Kararlar:                               

  Madde 32 - Anagayrimenkul kat malikleri kurulu tarafından, sözleşme, yöne- 
tim planı ve kanun hükümleri uyarınca verilecek kararlara göre yönetilir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bütün kat malikleriyle külli ve cüzi halefleri, yönetici ve denetçiler, kat 
malikleri kurulunun kararlarına uymakla yükümlüdürler.             
  Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri  
arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneti-
ciler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülür ve karara 
bağlanır.                                    
  Kat malikleri kurulu kararları (1) den başlayıp sırayla giden sayfa numara- 
ları taşıyan her sayfası noter mühüriyle tasdikli bir deftere yazılarak, toplan-
tıda, bulunan bütün kat maliklerince imzalanır karara aykırı oy verenler bu ay- 
kırılığın sebebini belirterek imza koyarlar.                  
  Bir husus hakkında ilerde çıkan anlaşmazlıklar, karar defterinde aynı hususa
dair daha önce verilmiş bir karar varsa kaide olarak ona göre çözülür.     
  V - Hakimin müdahalesi:                           

  Madde 33 - Kat malikleri kurulunca verilen karara razı olmıyan veya kat   
maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma (Sükna) hakkına  
veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve  
yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikle-
ri anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak, hakimin müdaha-
lesini istiyebilir.                               
  Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlar-
da bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kara- 
rını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lü- 
zumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder.                    
  Tesbit edilen süre içinde hakimin kararını yerine getirmiyenlerden, aynı  
mahkemece, 100 liradan 2000 liraya kadar para cezası alınmasına kesin olarak  
hükmolunur;yirmibeşinci madde hükmü mahfuzdur.                 
  D) Yönetici:                                
  I - Atanması:                                

  Madde 34 - Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından ve-
ya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu 
kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.              
  Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atan-
ması mecburidir.                                
  Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen
yönetici durumundadır.                             
  Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu   
tarafından atanır.                               
  Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden
atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.                    
  Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yöne-
tici atayamazlarsa, o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat   
maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten  
sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince  
atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.   
  Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, 
kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa,      
onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart  
edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması ha-
linde kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini istiyebilir.    
  Yöneticinin öz ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün giriş kapı-
sı yanına veya antrede görülecek bir yere çevre içinde asılması mecburidir. Bu 
yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birinden,ilgilinin  
başvurması üzerine aynı mahkemece 50 liradan 250 liraya kadar para cezası alın-
masına kesin olarak hükmolunur.                         
  II - Yöneticinin görevleri:                         
  1. Genel yönetim işlerinin görülmesi:                    

  Madde 35 - Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim pla- 
nında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür:         
  a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi;      
  b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve
onarımı için gereken tedbirlerin alınması;                   
  c) Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi;                  
  d) Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi 
bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta 
için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, 
her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak münasip mik- 
tarda paranın toplanması ve bu avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan iş- 
ler için tekrar avans toplanması;                        
  e) Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yöne- 
tim dolayısiyle doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yet-
kili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması;          
  f) Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulü;         
  g) Anagayrimenkulü ilgilendiren bir sürenin geçmesinden veya bir hakkın   
kaybına meydan vermiyecek gerekli tedbirlerin alınması;             
  h) Anagayrimenkulün korunması ve bakımı için kat maliklerinin yararına olan 
hususlarda gerekli tedbirlerin, onlar adına, alınması;             
  i) Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlerini yerine getirmiyen kat malik- 
lerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülki- 
yeti kütüğüne tescil ettirilmesi;                        
  j) Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere mu- 
teber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı göste- 
rilmek suretiyle, hesap açtırılması;                      
  k) Kat malikleri kurulunun toplantıya çağırılması.             
  2. Defter tutulması ve belgelerin saklanması:                

  Madde 36 - Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını protokolleri, yapı-
lan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, 32 nci madde-
de sözü geçen deftere tarih sırasiyle yazmaya ve bu defteri ve giderlerin bel- 
geleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.        
  Bu defterin, her takvim yılının bitmesinden başlıyarak bir ay içinde yöneti-
ci tarafından notere kapattırılması mecburidir.                 
  Bu maddede yazılı görevleri yerine getirmiyen yöneticiye 33 üncü maddenin  
son fıkrasında yazılı cezalar uygulanır.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  3. İşletme projesinin yapılması:                      

  Madde 37 - (Değişik:13/4/1983 - 2814/12 md.)                
  Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecik-
meksizin bir işletme projesi yapar.                       
  Bu projede özellikle:                            
  a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider  
tutarları;                                   
  b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara
göre düşecek tahmini miktar;                          
  c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat ma- 
likinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı;      
  Gösterilir.                                 
  Bu proje,kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imza-
ları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak  
yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir 
ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.     
  Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri 
ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkra- 
sında belirtilen belgelerden sayılır.                      
  III- Sorumluluğu:                              
  1.Genel kural:                               

  Madde 38 - Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. 
  2. Hesap Verme:                               

  Madde 39 - Yönetici, yönetim planında Yazılı zamanlarda eğer böyle bir zaman
yazılmamışsa her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna,ana- 
gayri menkul dolayısiyle o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan 
giderlerin hesabına vermekle yükümlüdür.                    
  Kat maliklerinin yarısı isterse, bunların arsa payları ne olursa, olsun  
yönetim planında yazılı zamanlar dışında da hesabın gösterilmesi yöneticiden  
istenebilir.                                  
  IV-Hakları:                                 

  Madde 40 - Yönetici, kaide olarak vekilin haklarına sahiptir.        
  Kat malikleri,kendilerine düşen borçları ve yükümleri yönetici tarafından  
noterlikçe yaptırılan ihtara rağmen vaktinde ve tamamen yerine getirmezlerse, 
yönetici, hiçbir tazminat ödemeye mecbur olmaksızın, kendine ait sözleşmeyi   
feshedip yöneticilikten çekilerek bu yüzden uğradığı zararın tazminini kat   
maliklerinden istiyebilir.                           
  Yönetici, yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret ta- 
yin edilmemiş olsa bile, kat maliklerinden uygun bir ücret istiyebilir,     
  (Değişik: 13/4/1983-2814/13 md.) Kat malikleri kurulu,kat malikleri arasın- 
dan atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katı- 
lacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış  
ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin ya- 
rısına katılmaz.                                
  E) Yönetimin denetlenmesi:                         

  Madde 41 - Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı 
olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebi- 
lir.                                      
  Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa;
bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa,  
hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.                    
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek -12)                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı   
çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna ve- 
rebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlar- 
da, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri
kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim 
tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği   
taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.                 
  Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer  
hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her say- 
fası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza eder-
ler.                                      
  F) Yenilik ve ilaveler:                           
  I - Faydalı olanlar:                            

  Madde 42 - Kat malikleri,anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarında 
bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha 
rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın  
çoğaltılmasına yarıyacak bütün yenilik ve ilaveler, kat maliklerinin sayı ve ar-
sa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.            
  Bu işlerin giderleri, yeniliklerden faydalananlar tarafından, faydalanma  
oranına göre, ödenir.                              
  (Ek:10/12/1990 - KHK - 431/1 md.; Aynen kabul: 5/2/1992-3770/1 md.)     
Kat maliklerinden birinin isteği ile ortak kaloriferle olan ısınmanın doğalgaz 
kullanılmak maksadıyla ferdi ısınmaya dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve 
arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır.           
  (Ek : 10/12/1990 - KHK - 431/ 1 md.; Aynen kabul: 5/2/1992-3770/1 md.)   
Ortak kaloriferle olan ısınmanın ferdi ısınmaya dönüştürülmesine karar verilmesi
halinde yönetim planının bu karara aykırı hükümleri değiştirilmiş sayılır ve bu 
konuda yapılacak ortak işlerin giderleri arsa payı oranına göre ödenir.     
  II - Çok masraflı ve lüks olanlar:                     

  Madde 43 - Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya 
yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya anagayrimenkulün bü- 
tün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya 
geçitlerinde bulunmıyorsa, bunlardan faydalanmak istemiyen kat maliki, gidere  
katılmak zorunda değildir; bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini, onların ya- 
pılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler.               
  Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmıyan kat maliki veya onun kül- 
li veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine 
sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik veya  
ilaveden faydalanma hakkını kazanırlar.                     
  III- Bağımsız bölüm ilavesi:                        

  Madde 44 - Anagayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine 
tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında  
24 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi 
için:                                      
  a) Kat malikleri kurulunun buna oybirliğiyle karar vermesi;         
  b) Anagayrimenkulün bu inşaattan sonra alacağı duruma göre, yapılan yeni  
ilaveler de dahil olmak üzere bütün bağımsız bölümlerine tahsis olunacak arsa  
paylarının, usulüne göre yeniden ve oybirliğiyle tesbit edilmesi;        
  c) İlave edilecek yeni bağımsız bölüme tahsis edilen arsa payı üzerinde, ta-
pu memuru huzurunda yapılacak resmi senetle, 14 üncü maddeye göre kat irtifakı 
kurularak bunun, anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin kat mülkiyeti kü- 
tüğündeki irtifaklar hanesine tescil edilmesi ve anagayrimenkulün kapanan eski 
kütük sayfasiyle 13 üncü madde hükmüne göre bağlantı sağlanması;        
  Şarttır.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu nitelikteki ilave ve genişletmelere muvafakat etmekle beraber kendisi ka-
tılmak istemiyen kat maliklerinin arsa paylarından, bu ilaveler sebebiyle aza- 
lan kısmın, ilaveyi yaptıranların bağımsız bölümlerine tahsisini kabul ettikle- 
ri, resmi senette belirtilir.                          
  Bu takdirde, yeni bağımsız bölümün yapılmasına katılmıyan kat maliklerinin 
arsa paylarından yeni tahsis sebebiyle azalan kısmın bedeli kendilerine ödenmek 
şartiyle, yeni yapılan bağımsız bölüm, kat irtifakı kurulmasına dair olan eski 
resmi senet gereğince kat mülkiyetine çevrilerek onu yaptıranın mülkü veya yap- 
tıranların ortak mülkü olur ve kat mülkiyeti kütüğünün ayrı bir sayfasına yeni 
malik veya malikler adına tescil edilir.                    
  G) Temliki tasarruflar ve önemli işler:                   

  Madde 45 - Anagayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve
bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya
anayapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadiyle kiralanması  
gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oybirliğiyle verecekleri
karar üzerine yapılabilir.                           
                                        
                ALTINCI BÖLÜM                  
         Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi        
  A) Kat mülkiyetinin sona ermesi:                      
  I - Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte yok olması veya kamulaştırılması  
ile:                                      

  Madde 46 - Kat mülkiyeti, kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinme- 
siyle sona erer.                                
  Anagayrimenkulün bütün bağımsız bölümlerinin bir tek kişinin mülkiyetinde  
toplanmasiyle kat mülkiyeti kendiliğinden sona ermez.              
  Sicil kaydı, bütün kat maliklerinin veya bütün bağımsız bölümleri kendi mül-
kiyetinde toplamış bulunan malikin, anagayrimankuldeki kat mülkiyetinin adi mül-
kiyete çevrilmesine ait yazılı istemi üzerine silinir ve o gayrimenkul, müstakil
bölümlere bağlı arsa paylarına göre, genel kütükte yeni bir sayfaya gaçirilerek 
ve eski kayıtlariyle bağlantı sağlanmak suretiyle tescil olunur.        
Anagayrimenkulün niteliğinde kat mülkiyetinin kurulmasından sonra değişiklikler 
olmuşsa, yeni sicil kaydına bunlar da yazılır.                 
  Bağımsız bölümlerden biri bir ayni hakla veya sicile şerh verilen bir şahsi 
hakla kayıtlanmış bulunuyorsa, hak sahibinin muvafakatiyle o hak kütükten    
silinmedikçe, anagayrimenkul üzerindeki kat mülkiyetinin adi mülkiyete     
çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğündeki sicil kaydının silinmesi istenemez.   
  Kayıtlayıcı hakkın sahibi, sicil kaydının silinmesine muvafakat etmemekle  
beraber hakkının yalnız borçluya ait mülkiyet payına veya hakkın niteliğine gö- 
re, bütün ortak mülkiyet paylarına aktarılmasına muvafakat ederse bu hak sicil- 
den silinmeksizin yalnız borçlunun, adi mülkiyet esasına tabi kılınmış olan o  
gayrimenkuldeki bütün ortak mülkiyet payları üzerine geçirilmek suretiyle genel 
kütüğe tescil olunur.                              
  Anagayrimenkulün arsasiyle birlikte tamamen yok olması veya kamulaştırılması
halinde sicil kaydının silinmesi genel hükümlere göre yapılır.         
  Anagayrimenkul kamulaştırılırsa, her bağımsız bölümün kamulaştırma bedeli  
bağlantılı bulunduğu arsa payı ve eklentileri de gözönünde tutularak ayrı ayrı 
takdir olunur ve o bölümün malikine ödenir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II - Anayapının harap olması:                        

  Madde 47 - Anayapının tümü harap olmuşsa, anagayrimenkul üzerindeki kat mül-
kiyeti kendiliğinden sona erer.                         
  Anayapının bağımsız bölümlerinden biri tamamen harap olur ve o bölümün mali-
ki iki yıl içinde bölümünü yeniden yaptırmazsa, diğer kat malikleri veya bunlar-
dan bir kısmı,bu sürenin tamamlanmasından başlıyarak bir yıl içinde o bölüme ait
arsa payının, değeri karşılığında ve arsa payları oranında kendilerine     
devredilmesini hakimden istiyebilirler. Bu halde devrolunan arsa payları kat  
mülkiyeti kütüğünün ilgili sayfalarının (Beyanlar) hanesine işaret olunur;   
arsa payını devralanlar,devraldıkları tarihten başlıyarak iki yıl içinde,    
harap olan bağımsız bölümü yeniden yaptırmaya veya aynı süre içerisinde bütün  
kat malikleri bağımsız bölümlere bağlı arsa paylarını bu kanunun 3 üncü     
maddesinin 2 nci fıkrasındaki esaslara göre yeniden hasaplıyarak kat mülkiyeti 
kütüğüne geçirtmeye mecburdurlar.                        
  Yukardaki fıkra hükmüne uyulmadığı takdirde anagayrimenkul üzerindeki kat  
mülkiyeti kendiliğinden sona ererek, gerek o gayrimenkul ve gerek harap olan  
bölümler için alınan sigorta bedeli üzerinde ortak mülkiyet hükümleri uygulanır.
  Birden ziyade bağımsız bölüm tamamen harap olup da bunlardan birinin yeni- 
den yapılması diğerinin yapılmasına bağlı bulunuyorsa, bağımsız bölümleri harap 
olan kat malikleri bunları yeniden yaptırıp yaptırmıyacaklarını, harabolma tari-
hinden başlıyarak altı ay içinde diğer kat maliklerine yazılı olarak bildirmeye 
mecburdurlar. Bildirmiyenlerin yeniden yaptırmak istemedikleri kabul olunur ve 
onların arsa payları, bölümlerini yeniden yaptırmak istiyenlere öncelikle devre-
dilir.                                     
  Harabolan bağımsız bölümler üzerindeki kat mülkiyeti bu maddede yazılı süre-
ler devamınca kendiliğinden kat irtifakına çevrilir ve kat mülkiyeti kütüğünde 
beyanlar hanesine geçici şerh verilir. Bağımsız bölüm yapılınca onun üzerindeki 
kat mülkiyeti yeniden doğar ve geçici şerh kütükten silinir.          
  III- Bildirme ödevi ve kaydın silinmesi:                  

  Madde 48 - Anagayrimenkulün veya anayapının tümünün veya bir kısmının harab-
olması halinde durum yönetici tarafından o gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu  
idaresine ve bütün kat maliklerine; eğer yönetici yoksa, bağımsız bölümü harap 
olan kat maliki tarafından tapu idaresine derhal bildirir; bunun bildirilmemesi 
yüzünden doğacak zararların tümünden bağımsız bölümü harap olan kat maliki,   
zararın beşte biri oranındaki kısmından da yönetici müteselsilen sorumlu    
olup, Hazine sorumlu değildir.                         
  Kat mülkiyeti sona erince, kat mülkiyeti kütüğündeki sayfalar kapatılarak  
gayrimenkulün kaydı anayapıdan sağlam kalan kısımlar gösterilmek ve kat mülkiye-
ti kütüğü kurulmadan önceki genel kütük kaydiyle bağlantı sağlanmak suretiyle, 
arsa payları oranında ortak mülkiyet esaslarına göre, genel kütüğe tescil edi- 
lir. Bu halde sigorta bedelleriyle enkaz üzerinde de ortak mülkiyet hükümleri  
yürür.                                     
  Tümü harabolan anayapının arsasında malik veya ortak malikler tarafından  
yine kat mülkiyeti esasına göre yeni bir yapı yapılmak istenirse, kat irtifakı 
ve kat mülkiyeti kurulmasına dair hükümler uygulanır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Kat irtifakının sona ermesi:                       

  Madde 49 - Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, ta-
pu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sil-
direrek bu irtifaka her zaman son verebilirler.                 
  Kat irtifakı, buna konu olan arsanın tamamiyle yok olması veya üzerinde yapı
yapılamıyacak hale gelmesi veya kamulaştırılması ile kendiliğinden sona erer.  
  (Değişik fıkralar:13/4/1983 - 2814/14 md.):                 
  Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında ve-
rilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üze- 
rine, sulh hakimi, gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek, duruma göre kat irti- 
fakının sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Süre  
istem üzerine yeniden uzatılabilir.                       
  Yukarıdaki fıkra uyarınca kat irtifakı kaldırıldığında tapu kütügündeki ka- 
yıt silinir.                                  
                                        
                YEDİNCİ BÖLÜM                  
                Son Hükümler                  
   A) Yasaklar:                                

   Madde 50 - Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Medeni Kanuna ve diğer    
kanunlara göre, bir gayrimenkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir  
bölümünden kat maliki gibi tek başına faydalanmasını sağlamak için irtifak   
hakkı kurulamaz.                                
   Tümü kargir olmıyan yapılarda kat mülkiyeti kurulamaz.           
   B) Yeni duruma uyma :                           
   I - Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifaklarda:    

   Madde 51 - (Değişik birinci fıkra: 30/4/1969 - 1166/1 md.) Medeni Kanunun 
yürürlüğe girmesinden sonra bu kanunun yürürlüğe girdiğı tarihe kadar bir gayri-
menkulün paydaşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi 
tek başına faydalanmasını sağlamak için üzerinde irtifak hakkı kurulmuş olan  
gayrimenkullerin mülkiyetinin 2/1/1971 tarihine kadar kat mülkiyetine     
çevrilmesi ve kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi mecburidir. Bu yapılmaz-
sa irtifak hakları sona ererek yalnız ortak mülkiyet devam eder.        
   Gayrimenkul üzerindeki mülkiyetin birinci fıkra gereğince kat mülkiyetine 
çevrilmesi ve kat mülkiyet kütüğüne tescili, ortak maliklerden birinin tapu   
ideresine başvurması üzerine tapu idaresindeki belgelere ve bu kanunun 12 nci  
maddesinin (b) bendinde yazılı fotoğrafa dayanılarak yapılır; bu halde     
fotoğrafın,tapu idaresine başvuran ortak malikin imzasiyle tasdik edilmesi   
yeter.                                     
   Diğer ortak malikler bu çevrilmeye itiraz edemiyecekleri gibi bunun gider- 
lerine katılmaktan ve yönetim planı yapmaktan kaçınamazlar; kaçınılırsa, haki- 
min müdahalasine dair olan 33 üncü madde hükmü uygulanır.            
   II- Medeni Kanundan önce kurulmuş olan haklarda :             

   Madde 52 - Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (Hava hakkı, oda 
mülkiyeti) gibi isimler altında kurulmuş olan haklar, bu kanunun yürürlüğe gir- 
mesinden başlıyarak üç yıl içinde, aşağıda yazılı hükümlere göre, bu kanun   
uyarınca kat mülkiyetine veya kat irtifıkına çevrilir:             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Gayrimenkul üzerinde bu haklara konu olan yapı bölümleri mevcutsa, hak  
sahipleri,aralarında yapacakları bir sözleşme ile, o gayrimenkulün arsasında,  
bölümlerinin değerleri oranında ve hiçbir bedel ödemeye mecbur olmaksızın, Mede-
ni Kanunun ortak mülkiyet hükümlerine göre paydaş olurlar ve Kat Mülkiyeti Kanu-
nunun ilgili hükümleri uyarınca kat mülkiyetini kurarlar.            
  b) Yapı bölümleri mevcut olmayıp yalnız hava hakkı mevcutsa, bu hak (a) ben-
dindeki esaslara göre hak sahibinin arsada paydaş olması suretiyle kendiliğinden
kat irtifakı hakkına çevrilir ve kütüğe o suretle tescil edilir.        
  c) Hak sahipleri anlaşarak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç
yıl içinde eski haklarını kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevirmezlerse, bu 
çevirme, gayrimenkulün bulunduğu yerin tapu idaresince, ayrı ayrı bölümlerin  
değerleri oranında arsa paylarının tesbiti ve gereken belgelerin hazırlanması  
suretiyle ve bu maddenin (a) ve (b) bendlerindeki esaslar uyarınca,hak sahiple- 
rinden birinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya yapılır ve durum bütün  
hak sahiplerine bildirilir.                           
  Bu hakların tapu idaresince kat mülkiyetine veya kat irtifakına doğrudan  
doğruya çevrilmesi için gereken masraflar Hazinece ödenerek, kamu alacaklarının 
tahsili hakkındaki özel kanun hükümlerine göre hak sahiplerinden alınır.    
  Hak sahipleri tapu idaresinin kararına karşı, bunun kendilerine bildirilme- 
sinden başlıyarak bir ay içinde, sulh mahkemesine dava açmak suretiyle itiraz  
edebilirler.                                  
  III- Medeni Kanuna göre kurulmuş kat irtifaklarının yönetimi:        

  Madde 53 - Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce bir gayrimenkulün pay- 
daşlarından birinin o gayrimenkulün bir bölümünden kat maliki gibi tek başına  
faydalanmasını sağlamak için kurulmuş olan irtifak hakları,bu kanuna göre kat  
mülkiyetine çevrilinceye kadar anagayrimenkulün yönetimi, yönetim planı     
yapılması mecburiyeti ve giderlere ve sigorta mecburiyetine ve bunun primlerine 
katılma hususlarında bu kanun hükümleri uygulanır.               
   C) Özel kanuna göre ortaklaştırma (Şüyulandırma) halinde kat mülkiyetinin 
durumu:                                     

   Madde 54 - İmar Kanunu hükümlerine göre ortaklaştırma halinde,       
ortaklaştırılan gayrimenkuller arasında kat mülkiyetine tabi gayrimenkul varsa, 
İmar Kanununun 46 ncı maddesi gereğince ortaklığın giderilmesi hususunda bütün 
malikler anlaştıkları takdirde, ortaklığın giderilmesi bu anlaşma hükümlerine  
göre yapılır.                                  
   Böyle bir anlaşmaya varılmazsa, her gayrimenkulün ortaklaştırmadan önceki 
geçer değerleri, birinci fıkrada sözü geçen madde hükmüne göre ortaklığı gider- 
mekle görevli sulh mahkemesince ayrı ayrı takdir edilerek, bunlardan değeri en 
fazla olan gayrimenkulün malikine, öteki gayrimenkullerin bu değerle satın alma-
sını teklife karar verilir ve bu teklif kabul edilip bedel ödenince ortaklık gi-
derilmiş olur.                                 
   Kesinleşen sulh mahkemesi kararının tebliğinden başlıyarak bir ay içinde  
bedel ödenmez veya altı ay içinde ödenmek üzere banka mektubu veya ayni teminat 
gösterilmezse ortaklaştırılan gayrimenkullerin tümü, imar durumuna göre     
mümkünse kat mülkiyeti muhafaza ve diğer gayrimenkuller buna ilhak edilerek,  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
eğer bu mümkün değilse kat mülkiyeti kaldırılarak, açık artırma yoliyle satılıp 
ortaklık giderilir ve satış bedeli her gayrimenkulün, ikinci fıkra uyarınca tak-
dir edilmiş olan değerleri arasındaki orana göre, maliklere paylaştırılır.   
  D) Harç ve vergiler:                            

  Madde 55 - Bu kanuna göre kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması,     
mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit harc ve vergiden muaf- 
tır. Bu muafiyet, Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kurulan irtifak  
haklarının 51 nci madde gereğince kat mülkiyetine ve Medeni Kanundan önce ku-  
rulmuş olan hakların 52 nci maddeye göre kat mülkiyeti veya kat irtifakına çev- 
rilmesi işlemlerine de şamildir.                        
  Kurulan kat mülkiyetleri tapu memurunca derhal anagayrimenkulün kayıtlı bu- 
lunduğu yerin belediyesine ve vergi dairesine bildirilir.            
  E) Belediyesi olmıyan yerlerdeki durum:                   

  Madde 56 - Bu kanunun belediyelere yüklediği görevler, belediye olmıyan,  
yerlerde o yerin bağlı bulunduğu ilçe veya il merkezleri belediyelerince, 6785 
sayılı İmar Kanununun 47 nci maddesinde bahsi geçen sahalarda ise ilgili    
belediyece yerine getirilir.                          
                SEKİZİNCİ BÖLÜM (1)               
                Devre MÜlk Hakkı                 

  Madde 57 - Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölü-
mün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın  
belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak  
hakkı olarak kurulabilir.                            
  Bu hakka devre mülk hakkı denir.                      

  Madde 58 - Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı
olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirle- 
nir.                                      
  Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına
çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir.                 
  Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir.     
  Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve
temlik edilebilir ve mirasçılara geçer.                     

  Madde 59 - Devre mülk hakkının yılın belirli dönemlerine ayrılması ve 15  
günden daha az süreli olmaması gerekir.Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa dev-
re mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.       

  Madde 60 - Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların  
tapu kütüklerinin beyanlar hanesine,bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk
hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belir- 
tilir.                                     

  Madde 61 - Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin
ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve  
usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları, büyük onarım için ay- 
rılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirle- 
nir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleş- 
mesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.   
---------------------                              
(1) Bu bölüm ve bu bölüm başlığı altındaki maddeler 10/6/1985 tarih ve 3227 sa- 
  yılı Kanunun 1 nci maddesi ile eklenmiştir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak malikler, 
kendi aralarından veya dışardan bir gerek veya tüzelkişiyi yönetici ve kat ma- 
likleri kuruluna temsilci olarak tayin ederler. Bu Kanunun genel hükümlerine gö-
re atanan yöneticilere devre mülk yöneticiliği ile ilgili görevler de verilebi- 
lir.                                      

  Madde 62 - Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden   
bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında     
kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlarına bağlı  
değildir.                                    

  Madde 63 - Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün or- 
tak malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini is- 
teyemezler.                                   

  Madde 64 - Devre mülk hak sahipleri,kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde  
belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı  
sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdur- 
lar.                                      
  Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahi- 
binden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek 
ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem ve  
tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare veya yargı organ-
larına yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan 
ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.                     

  Madde 65 - Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumlu- 
luklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya
yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer  
kanun hükümleri uygulanır.                           
  Görevli mahkeme:                              

  Ek Madde 1 - (Ek: 13/4/1983-2814/15 md.)                  
  Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık sulh mahkemelerinde
çözümlenir.                                   
  Kullanma yerlerinin boşaltılması:                      

  Ek Madde 2 - (Ek: 13/4/1983 - 2814/15 md.)                 
  Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından  
sözleşmeleri herhangi bir nedenle feshedilen veya sona eren, kapıcı, kalorifer- 
ci, bahçıvan ve bekçiler ile dışarıdan atanan yöneticiler kendilerine bu görev- 
leri dolayısıyla bir yer tahsis edilmiş ise, bu yerleri onbeş gün içerisinde bo-
şaltmak zorundadırlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerler yöneticinin veya kat 
maliklerinden herhangi birinin başvurusu üzerine başkaca tebligata lüzum kalma- 
dan mahalli mülki amirlerin kararı ile bir hafta içinde zabıtaca boşalttırılır. 
İdare ve yargı organlarına yapılacak başvuru, bu kararların yerine getirilmesini
durdurmaz. İlgililerin kanun ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.       
  Birden çok yapılarda uygulanacak özel hükümler:               

  Ek Madde 3 - (Ek:13/4/1983 - 2814/15 md.)                  
  Bir arsa üzerinde birden çok yapının varlığı halinde, bu Kanunda yer alan  
hükümlerin uygulanmasında aşağıdaki kurallar dikkate alınır:          
  a) Vaziyet planına göre yapılacak tüm bağımsız bölümlerden yüzde kırkının  
veya blok inşaatlarda herbiri en az sekiz bağımsız bölümü kapsayan blok veya  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
blokların tamamlanmış bulunması halinde,tamamlanan bağımsız bölümler için kat  
mülkiyetine geçilebilir Bu takdirde, tamamlanmamış yapılara ilişkin kat irtifak-
larının tapu kütüklerinde nasıl yer alacağı (11 inci maddenin 2 nci fıkrasına  
bağlı kalınmaksızın) tüzükle belirlenir.                    
  b) Yapılardan her birine ilişkin ortak giderler o yapıdaki kat malikleri,  
bütün yapılar için müşterek tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler bütün kat  
malikleri tarafından 20 nci maddedeki kurala göre karşılanır, Yapılardan bir  
kısmının tamamlanmamış olması halinde, kat irtifakı sahipleri de, kendilerini  
ilgilendirdiği ölçüde ortak tesis ve yerlere ilişkin giderlere katılırlar.   
  c) Blok yapılarda, bunlardan yalnız birine ilişkin sorunların çözümlenmesin-
de, kat malikleri kurulu, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşur 
  Kat irtifakına geçiş:                            

  Ek Madde 4 - (Ek: 13/4/1983 - 2814/15 md.)                 
  Beş veya daha fazla kişi tarafından üzerinde bir veya birden çok yapı yaptı-
rılmak amacıyla birlikte bir arsa edinilmiş olması ve pay sahiplerinden en az  
beşte dördünün kat irtifakına geçiş konusunda aldığı karara uyulmaması halinde, 
karara uymayan pay sahiplerinin gayrimenkuldeki paylarının iptaline ve bu payla-
rın, isteyen diğer pay sahipleri adına tesciline sulh mahkemesi tarafından aşa- 
ğıdaki şartlarla karar verilir:                         
  a) Müşterek gayrimenkulün yukarıda belirtilen amaçla edinildiğinin ispat  
edilmiş olması,                                 
  b) Müşterek maliklerin yukarıda açıklanan çoğunluğunun kat irtifakına geçiş 
kararına veya bununla ilgili yükümlülüklere noterlikçe yapılan tebligata rağmen 
iki ay içinde uyulmamış olması,                         
  c) Karara uymayan müşterek maliklerin paylarının mahkemece tespit edilen  
rayiç bedelinin mahkeme veznesine depo edilmesi.                
  F) Yürürlük tarihi:                             

  Madde 66 - Bu kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer. (1)  
  G) Yürütme makamı:                             

  Madde 67 - Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. (1)       
                   *                     
                   * *                    
  23/6/1965 TARİHLİ VE 634 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDELER:   
  1) 13/4/1983 tarihli ve 2814 sayılı Kanunun geçici maddeleri:       
  Silinmemiş kat irtifakı hakları:                      

  Geçici Madde 1 - Kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu Kanunun yürür- 
lüğünden önce süresi içinde bitirilmemiş olan yapılara ilişkin kat irtifakları 
tapu kütüğünden silinmemiş ise, bunlar hakkında da 49 uncu maddenin bu Kanunla 
değişik hükmü uygunlanır.                            
  Önce açılmış davalar:                            

  Geçici Madde 2 - 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklar  
nedeniyle, bu Kanunun yürürlüğünden önce asliye hukuk mahkemelerine açılmış da- 
valar bu mahkemelerce sonuçlandırılır.                     
---------------------------                           
(1) 10/6/1985 tarih ve 3227 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle "Yürürlük tarihi" 
  ile ilgili 57 nci madde 66, "Yürütme makamı"ile ilgili 58 inci madde de 67 
  nci madde olarak, numaralandırılmıştır.                   
KANUNLAR, MAYIS 1992 (Ek - 12)                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2) 5/2/1992 tarih ve 3770 sayılı Kanunun geçici maddesi:          
                                        
  Geçici Madde - Doğal Gazın Kullanımı Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik  
Yapılmasına Dair Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde   
Kararname çıkarma yetkisi 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu için adı geçen Yetki 
Kanunu ile verilen süre bitimine kadar geçerlidir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      634 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN         
         YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE            
Kanun                              Yürürlüğe    
 No.     Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler      giriş tarihi  
--------- ----------------------------------------------- -----------------  
 1166              ---               2/1/1969    
 2814              ---              14/4/1983    
 3227              ---              25/6/1985    
KHK/431             ---              13/2/1991    
 3770              ---              11/2/1992    
KANUNLAR,MAYIS 1992(Ek -12)                           
Özgül Termal 5 Yıldızlıl Tatil Köyü 2.Etap
 

11.900 TL 
 
Özgül Termal 5 Yıldızlıl Tatil Köyü 3.Etap Stüdyo Daire

Yılda, 7...

6.975 TL 
 
BEŞ YILDIZLI OTEL OLABİLİR

168 ODALI, SAUNA, KAPALI YÜZME HAVUZU...

10.000.000 TL 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI
TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 7.000 m2 KAPALI...
2.500.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI
TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 4.000 m2 KAPALI...
2.500.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI
 FABRİKA BİNASI: 13.000 m2 KAPALI...
5.000.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

FABRİKA BİNASI: 5.600 m2 KAPALI...

2.500.000 TL 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 6.000 m2 KAPALI...

2.500.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 20.000 m2 KAPALI...

5.000.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 20.000 m2 KAPALI...

8.000.000 TL 
 

MSN DESTEK

Hava Durumu:
Döviz Kurları:
  Alış Satış
Dolar untuleneme  ntulenemed 
Euro le>Sayfa Go  untulenemed 

 - Bağkur Bilgi Sorgulama
 - Bağkur Hizmet Dökümü
 - Bilinmeyen Numaralar
 - Posta Kodları
 - Resmi Gazete
 - SSK Hizmet Dökümü
 - T.C Kimlik No
 - Trakyanın Teknoloji Merkezi
 - Vergi Kimlik No
 - Yaldız Bilgisayar