Tapu Kanunu  |  Emlak Trakya
 


    Hoş Geldiniz  Bugün 18 Haziran 2019 Salı Sık Kullanılanlara Ekleyin   |   Ana Sayfanız Yapın

› Ana Sayfa
› Gayrimenkullerimiz
› Emlak Talepleri
› Talep Bırak
› Kıyaslama Listem
› Hakkımızda
› Önemli Bilgiler
› Haberler
› Bize Ulaşın
› MSN Destek
   


 

 

   Gayrimenkule Git..
   Gayrimenkul  No :
  

 Emlak Sektörüne Maliye'den İyi Haber
(14.01.2010)


 İnşaatta Çin Taktiği Uygulanacak
(8.01.2010)


 Konut Fiyatları Yükselecek mi?
(9.01.2010)


 Herkesi Ev Sahibi Yapacak Projeler
(14.01.2010)


 Kiracıysanız Bu Habere Dikkat
(14.01.2010)


 TOKİ'den Yatırımcılara Davet
(11.01.2010)


 Emlak Sektörü 2010'dan Umutlu
(14.01.2010)


 İngilizler, Riva'daki bin dönüm için imar aldı
(4.01.2010)


 İBB, Harbiye Kongre Vadisi'ni kiralıyor
(4.01.2010)


 100 milyon dolara mâl olacak arşiv binasının temeli atılıyor
(4.01.2010)


 İstanbul'a dünyanın en yükseğini yapacağız
(11.01.2010)


 Hastane ve AVM için uygun arsalar ihaleye çıkıyor
(11.01.2010)


 Konut tanıtımı için ilk kez fuar düzenlenecek
(14.01.2010)


 Mardin'e 3 bine yakın yeni konut
(14.01.2010)


 Türkiye genelinde gayrimenkule yönelik büyük bir yatırım iştahı var. İstanbuldan başlayıp sahil kentlerine kadar devam eden bu ilgiyi göz önünde bulundurarak büyük bir araştırmaya giriştik.
(03.08.2009)


 Enflasyon ve piyasa ve mevduat faizlerindeki düşüş bireysel kredi faizlerini de hızla aşağı çekiyor
(03.08.2009)


  Tüm Haberler

  Tapu Kanunu
   
             TAPU KANUNU                
                                        
  Kanun Numarası     : 2644                       
  Kabul Tarihi      : 22/12/1934                    
  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih 29/12/1934 Sayı: 2892            
  Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 312           
                *                        
               * *                        
     Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız         
       << Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri          
          KÜlliyatı >>, Cilt :1 Sayfa : 235              
                *                        
               * *                        
                                        

  Madde 1 - Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulundu-
ğu yerdeki en büyük mal memuru, hususi idareye ait ise vali, evkafa ait ise ev- 
kaf müdürü veya memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar 
ve mahsus kanunla teşekkül etmiş diğer hükmi şahıslara ait ise bunların kanuni 
mümessilleri salahiyetlidirler. Bu mümessillerin salahiyetlerini kullanma    
şeklini gösteren kanunlar hükmü yerinde durmaktadır.              
                                        

  Madde 2 - Hükmi şahısların tapu işlerinde merkez veya şubelerinin bulunduk- 
ları yerin en büyük mülkiye amirinden nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarru- 
funa izinli olduklarına ve tescil işini yapacak mümessilin salahiyetine dair  
alınacak belgenin verilmesi mecburidir. Ticaret Şirketleri bu belgeyi ticaret  
sicil memurundan alırlar.                            
                                        

  Madde 3 - Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tanınmış olan ya- 
bancılara ait dini, ilmi, hayri müesseselerin fermanlara ve Hükümet kararlarına 
müsteniden sahiplendikleri gayrimenkuller bu belgelerin sınırları dışına çıkma- 
mak ve Hükümetin izni alınmak şartile müesseselerin hükmi şahsiyetleri namına  
tescil olunabilir.                               
                                        

  Madde 4 - Madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve nizamlarına 
göre verilecek belgelerin İktisat Vekaletince tasdik edilmiş olması şarttır.  
                                        

  Madde 5 - (Mülga : 4/11/1990-3678/31 md.)                  
                                        

  Madde 6 - (Mülga : 11/6/1945-4753/64 md.)                  
                                        

  Madde 7 - (Mülga:16/2/1995 - 4070/15 md.)                  
----------------------------------------------                 
(1) Bu kanunun, 10/4/1944 tarih ve 4541 sayılı Kanunda muhtarlığa ait olduğu  
  belirtilen vazifeler hakkındaki hükümleri, anılan Kanunun 24 üncü maddesiyle
  yürürlükten kaldırılmıştır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 8 - Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük mal  
memurundan izin almak lazımdır. Bu izin doldurulacak yer belediye sınırı içinde 
ise belediyenin, limanı da alakadar ediyorsa liman dairesinin veya deniz ticare-
ti idaresinin ve müstahkem mevki kumandanlığı olan yerlerde müstahkem mevki ku- 
madanlığının muvafakatları alındıktan sonra 3 yıl müddetle verilir. Belediye sı-
nırı dışında ise alakalarına göre vilayet veya kaza idare heyetlerinin muvafaka-
ti alınır. İzinle doldurulan bu yerler izin veren dairelerden alınacak belgeler 
üzerine değer baha aranmaksızın dolduran namına tapu sicillerine geçirilir. Üç 
yıl içinde makbul bir özür olmaksızın doldurma işini bitirmiyenlerin bu yerler- 
den eli çektirilir.                               

  Madde 9 - İzinsiz doldurulmuş olan yerlerin tescilinde mahzur olmadığı ala- 
kalı daire ve heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin doldurulmuş olduğu 
halindeki değer bahasının onda biri alınmak şartile dolduran namına tescili   
yapılır.                                    

  Madde 10 - Deniz kıyısında teressübattan veya denizlerin med ve cezrinden  
dolmuş yerlerin satılmasında mahzur olmadığı sekizinci maddede yazılı alakalı  
dairelerce bildirildiği takdirde o yerlerin kendi gayrimenkulüne bitişik olan  
kısmını o gayrimenkul sahibinin kendisine yapılacak tebligattan itibaren iki  
sene içinde takdir olunacak değer baha ile almağa hakkı vardır. Bu yerleri   
satın alanların o yeri korumak için rıhtım inşası hakkı olacaktır.       

  Madde 11 - Sahipli bir gayrimenkulün önü veya bitişiği doldurulmak istenil- 
diği takdirde sahibinden başkasına izin verilemez. İzinsiz olarak sahibi tara- 
fından doldurulan böyle bir yerin tescilinde mahzur olmadığı alakalı daire ve  
heyetlerce bildirildiği takdirde doldurulan yerin doldurulmuş olduğu haldeki  
kıymetinin onda biri alınıp dolduranın veya dolduranın yerine geçenin namına  
asıl mülkü ile birleştirilerek tescil olunur.                  
  Devlet, vilayet, belediye veya köy meclisince sıhhi, içtimai veya iktisadi 
sebeplerle yapılacak doldurma işlerinde yukarıdaki fıkrada yazılı gayrimenkul  
sahiplerine doldurmağa yetecek mühlet verilerek doldurma teklif olunur. Bu müd- 
det içinde doldurmadıkları takdirde bu hakları kalmaz.             

  Madde 12 - Bir gayrimenkulün önünde veya bitişiğinde olupta sahibi tarafın- 
dan doldurulmak istenilen yerin doldurma işi bitirilmeksizin o gayrimenkul bir 
başkasının mülkiyetine geçer veya ayni bir hakla takyid olunursa, başka suretle 
mukavele bulunmadığı takdirde bu muamele işin şartları mahfuz olmak üzere doldu-
rulan yerde de sari olur.                            

  Madde 13 - Devletçe veya vilayet ve belediyelerce yapılan liman, dalgakı-  
ran, inşaatile temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi hususi kanunlarında-
ki hükümlere bağlıdır.                             

  Madde 14 - 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler hükmü bataklık olmıyan göl ve ne-
hir kenarlarında da caridir. Şu kadar ki nehrin asıl yatağını ve suların akıntı-
sını bozmadığı ve alt taraflara ve başkalarına mazarratı olmıyacağı hakkında  
fenni rapor aranır.                               
  Başlı başına tasarruf olunabilecek deniz, göl veya nehir metrukatı bulunan 
sahipsiz yerler sahipli bir gayrimenkulün önünde veya bitişiğinde bulunursa o  
gayrimenkul sahibine değer baha ile satın alması teklif olunur. Bir yıl içinde 
talip olmadığı takdirde başkalarına satılır.                  
  Bu yerler başlı başına tasarruf olunmıyacak halde ise takdir olunacak değer 
baha ile bitişiğindeki gayrimenkul sahiplerine temlik olunarak kendileri borç- 
landırılır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Göl veya nehrin istila veya tahrip ettiği yerlerin sahiplerine Kanunu Mede- 
ninin 636 ve 637 nci maddeleri hükmü yerinde durmak üzere mukabil tarafta bu  
sebeplerden meydana gelmiş arazi var ise muadili parasız verilebilir.      
                                        

  Madde 15 - (Birinci fıkra Mülga: 18/1/1950-5516/12 md.)           
  Sahipli arazide husule gelen bataklıkların sıhhi sebeplerinden dolayı kuru- 
tulması zarureti tahakkuk edince Devlet veya vilayet tarafından verilecek müsait
bir mühlet içinde sahipleri kurutmadıkları takdirde o bataklık Devlet veya vila-
yet tarafından kurutulur. Sahiplerinden kurutma masrafına iştirak edenlerin ara-
zisi kendilerine verilir. Masrafa iştirak etmiyenlerin arazisi kurutanın mülkü 
olur. (Değişik: 18/10/1962-79/1 md.) Bu takdirde, gayrimenkulün bataklık halin- 
deki gerçek karşılığı olarak arazi sahibine ödenecek bedelinin tesbitinde 6830 
sayılı İstimlak Kanunu hükümleri uygulanır.                   

  Madde 16 - Hususi kanunlarında müsaade edilenleri hariç olmak üzere Devlete,
belediyelere ve köylere ait orman, koru ve baltalıklardan tarla açılamaz ve hu- 
susi bina yapılamaz. Şahıslara ait ormanlarda dahi ait olduğu vekaletten izin  
alınmadıkça tarla açılamaz.                           
                                        

  Madde 17 - Erbabı vukufa takdir ettirilen değer bahaların ikinci derecede  
tasdikı belediyelerce seçilecek iki zatın da iştirakile mahalli idare heyetleri-
ne aittir.                                   
                                        

  Madde 18 - Bu kanunda yazılı vergi kıymetleri 1837 numaralı Bina Vergisi ve 
1933 numaralı Arazi Vergisi Kanunları mucibince vergiye matrah olan kıymettir. 
                                        

  Madde 19 - Değer bahalar müsavi taksitlerle beş yıl içinde vergi ile birlik-
te Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur. İki seneye ait taksit ödenince  
gayrimenkul sahibi namına tescil edilir ve geri kalan taksitler için o gayrimen-
kul ipotekli olur.                               
                                        

  Madde 20 - Bu kanunun neşrinden evvel muamelesi bitipte tahakkuk ettirilmiş 
olan değer bahalar dahi 19 uncu maddede yazılı şekilde taksitle tahsil olunur. 
                                        

  Madde 21 - Köy ve belediye sınırları içinde kapanmış yollarla yol fazlaları 
köy veya belediye namına tescil olunur.                     
                                        

  Madde 22 - Kadastro veya tapu tahriri yapılmış olan yerlerle tapu senet veya
kayıdlarına sahiplerinin fotoğrafı yapıştırılmış olan gayrimenkullerin vukubula-
cak tasarruf muameleleri için belediye veya köy ilmühaberleri aranmaz. Kanunu  
Medeninin mer'iyeti tarihine kadar musakkaf ve hükümde olan bağ ve bahçe ve ar- 
saların on beş, diğer arazinin on seneden daha az bir müddet içinde husul bulmuş
olan iktisap sebeplerine veya Kanunu Medeninin mer'iyetinden sonra düşürülmüş  
olan kayıdlara müstenit tasarruf muameleleri için dahi böyle yapılır. Ancak bu 
muamelelerde kayıt sahibinin fotoğraf vermesi ve bu fotoğrafın kayda yapıştırıl-
ması lazımdır.                                 
  Bu çerçeve dışında kalan muamelelerle 2 nci fıkradaki hallerde fotoğraf ve- 
remiyenler için gayrimenkulün sahibi olduğuna ve başkasının alakası bulunmadığı-
na dair belediye veya köy ilmühaberi almak lazımdır.              
                                        

  Madde 23 - İlmühaber alınması lazımgelen muameleler için belediye veya ihti-
yar meclisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu imtina sebeplerini şerh ile  
izaha mecburdur. Bunu yapamazsa hakkında kanuni takibat yapılır.        
  Tapu idareleri yapacakları tetkik ve tahkik üzerine bu sebeplerin kanuni ol-
madığını anlarlarsa işi tapu komisyonuna verirler. Komisyon da sebeplerin kanuni
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
olmadığına karar verirse tapu idarelerince muamele yapılır. Aksine karar verirse
tapu idareleri 1515 numaralı kanunun şumülü dışındaki hallerde alakalıyı mahke- 
meye gönderir. Kaza tapu komisyonlarının kararlarına karşı alakalıların vilayet 
tapu komisyonlarına itiraz hakları vardır                    
                                        

  Madde 24 - Köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarlıklarla vakfa ait umumi
mezarlıklar köyün manevi şahsiyeti namına tescil olunur.            
                                        

  Madde 25 - 1580 sayılı Belediye Kanununun 159 uncu maddesi ile 2510 sayılı 
İskan Kanununun 21 inci maddesi dışında kalan mera, baltalık gibi köy orta malı 
sayılan yerlerin tescili ve alım satım şekilleri hakkında hususi hükümler konu- 
lacaktır.                                    
                                        

  Madde 26 - (Değişik: 6/1/1954-6217/1 md.)                  
  Mülkiyete, mülkiyetin gayrı ayni haklara ve müşterek bir arzın hissedarları 
veya birbirine muttasıl gayrimenkullerin sahipleri arasında bunlardan birinin  
veya bir kaçının o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inşa edilecek binanın, muay-
yen bir katından veya dairesinden yahut müstakillen istimale elverişli bir bölü-
münden munhasıran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi 
hükümlerine göre irtifak hakkı tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senet-
ler tapu sicil muhafızları veya memurları tarafından tanzim edilir.       
  Alakalıların isteği halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara 
giderler, bu sırada gelecek haciz ve tahdit kararları resmi senedi yapmak için 
ikametgaha gitmiş olan memura tebliğ olunur.                  
                                        
  (Ek hüküm: 2/4/1998 - 4358/3 md.) Resmi senede tarafların kimlik bilgileri 
ile birlikte vergi kimlik numaraları da kaydedilir.(Değişik:6/3/1981-2421/1 md.)
Resmi senedi, taraflar ile hazırlayan memur ve tapu sicil muhafızı imzalar. Ta- 
rafların kimliklerinde şüpheye düşülen hallerde tanık getirilmesi istenebilir. 
Kanunların tanık bulundurulmasını zorunlu kıldığı hükümler saklıdır.11 Ocak 1926
tarihli ve 711 sayılı Kanun gereğince yapılacak akitlerde de aynı usul uygu-  
lanır.                                     
  Birinci fıkrada beyan olunan irtifak hakkı tesisi vaitleri tapu siciline  
re'sen şerh verilir. Bunlardan irtifak hakkı tesisi vadine mütedair resmi senet-
ler tapuya şerh verilmekle, taallük ettiği gayrimenkulün sonraki maliklerini de 
ilzam eder.                                   
  Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafın- 
dan tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri de taraflardan biri ister-
se gayrimenkul siciline şerh verilir.                      
  Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak hakkı tesis ve 
tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından  
re'sen terkin olunur.                              
                                        
  (Ek : 26/4/1984-3000/1 md.) Konut yapanlara, ihracatçılara, turizm tesisi  
yapanlarla işletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara konuları ile il-
gili olarak bankalarca veya kamu kurum veya kuruluşlarınca (Ordu Yardımlaşma Ku-
rumu dahil) açılacak kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipo-
tek işlemleri, resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklı ile borçlu ve varsa ke- 
filleri arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, ilgililerin 
talebi üzerine, tapu sicil muhafızlıklarınca tapuya tescil edilir.       
                                        
  (Ek: 12/3/1985-3163/1 md.) Tarımsal kredi sebebiyle bankalar veya kamu kurum
ve kuruluşları lehine teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemle-
rinde de bu usule uyulur.                            
                                      *  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 27 - Tapu Sicil Muhafız veya memurları tarafından yapılan resmi senet-
lere iki tarafın ve tapu senetleriyle akte müstenit olmıyan iktibaslarda kayıt- 
lara sahibinin 6x4 büyüklüğünde ve mümkün olan yerlerde fotoğrafları yapıştırı- 
lır. Bu imkanı idare heyeti tayin eder. Tapu sicil muhafızları veya memurları da
küçüklük ve sair makbul mazeretleri göz önüne alabilirler.           
  1515 numaralı kanunun şümulüne girmiyen fotoğrafsız tapu kayıt ve senetleri-
ne fotoğraf yapıştırılmak istenildikçe tapu memurluğunca hüviyeti bilinmiyenler 
için hüviyetleri tasdik ettirilerek fotoğraf yapıştırılır.           
                                        

  Madde 28 - Akte ve tescile müteallik tapu işleri idari emirlerle durdurula- 
maz.                                      

  Madde 29 - (Mülga: 25/2/1952-5887/126 md.)                 
                                        

  Madde 30 - Plan ve resmi mesahaya istinad etmiyen gayrimenkul mallarda eski-
denberi malüm ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borçlar Kanununun 215 inci 
 maddesi hükmü yerinde durmaktadır.                       
                                        

  Madde 31 - (Değişik: 25/1/1950-5520/1 md.)                 
  Gayrimenkul malların yüz ölçüsü tapu sicilinde yazılı miktardan fazla çıkıp-
ta bu fazlalığın bitişik araziye el uzatmaktan ileri gelmediğine ve sınırca da 
bir değişiklik olmadığına mahkemece karar verilirse sicille karar veçhile kaydo-
lunur.                                     
  Mahkeme gayrimenkulün başında incelemeler yapar ve bitişik gayrimenkul ma- 
liklerini dinler. Mahkeme kararına, tapu fen memurlarına ve bunlar yoksa yetkili
fen memurlarına veya mühendislere yaptırılacak o yere ait harita da eklenir.  
İtiraz halinde genel hükümler çerçevesinde dava açılır.             
                                        

  Madde 32 - Planı veya resmi şekilde yapılmış haritası bulunan gayrimenkulle-
rin gerek kazaen ve gerekse rızaen parçalara ayrılmasında harita yapılması mec- 
buridir. Şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde olupta tapu fen memuru 
bulunan yerlerde plan ve haritaya bağlı olmıyan gayrimenkullerin parçalara ay- 
rılmasında da harita yapılır. Belediye sınırları dışında bulunan gayrimenkuller-
den kazai şekilde parçalara ayrılanların haritasını yaptırmak hakimin takdirine 
bağlıdır.                                    
                                        

  Madde 33 - Kanunu Medeninin 934, 935 inci maddelerine göre sicillin tashihi-
ne ve bir ayni hakkın süküt edip etmediğinin tayinine dair tapu sicil muhafız  
veya memuru tarafından mahkemeye yapılacak müracaatlar ve bunun üzerine verile- 
cek kararlardan bir güna harc ve resim alınmaz ve bunlara damga pulu yapıştırıl-
maz.                                      
                                        

  Madde 34 - Bedelli akitlerde ve bir aktin yapılması diğerinin yapılmış olma-
sına bağlı olan hallerde alakalılar tapu sicil muhafız veya memurunu yediadil  
yapabilirler. Bu takdirde memur tarafından paranın hak sahiplerine verilmesi  
Akitlerin tamam olmasına bağlıdır. Akitler tamam olmazsa memur parayı kimden al-
mış ise alakalılar dağılmadan huzurlarında derhal ona geri verir ve taallük et- 
tiği muameleleri bozar.                             
                                        

  Madde 35 - Tahdidi mutazammın kanuni hükümler yerinde kalmak ve karşılıklı 
olmak şartiyle yabancı hakiki şahıslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük 
ve tevarüs edebilirler.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Ek fıkra: 21/6/1984 - 3029/1 md.; iptal: An. Mah. 13/6/1985 tarih ve E.  
1984 /14, K. 1985/7 sayılı Kararı ile)                     
                                        
  (Ek fıkralar: 22/4/1986 - 3278/1 md.; iptal: An. Mah. 9/10/1986 tarih ve E. 
1986/18, K. 1986/24 sayılı Kararı ile)                     

   Madde 36 - Yabancı hakiki şahıslar bir köye bağlı olmıyan müstakil çiftlik-
lere ve köy sınırları dışında kalan arazinin otuz hektardan çoğuna ancak hüküme-
tin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükümden dışarıdır. Adı geçen  
çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadesine vasiyet suretiyle veya mensup 
mirascı sıfatiyle yabancı hakiki şahısların sahip olabilmesi de hükümetin iznine
bağlı olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele 
çevrilir.                                    
                                        

  Madde 37 - Yabancı hakiki şahısların intikal işleri Türkiye Cumhuriyeti mah-
kemelerinden verilen veyahut kendi salahiyetli makamlarından verilipte Türk ka- 
nunlarının veraset usulü hakkındaki hükümlerine uygun olduğu Türk mahkemelerince
tasdik edilen veraset senetlerine istinaden yapılır.              
                                        

  Madde 38 - 8 cemaziyelevvel 1275 tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve
28 receb 1291 tarihli emlak nizamnamesinin ve 7 muharrem 1293 tarihli arazi hak-
kındaki fıkaratı nizamiyenin ve 8 receb 1276 tarihinde iradesi çıkmış olan tapu 
senedatı hakkındaki talimatnamenin ve 28 receb 1276 tarihinde iradesi çıkmış  
olan tarifnamenin ve emvali gayrimenkulenin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli
muvakkat kanunun ve defterhane idarelerinin teşkilat ve tensikatına dair 17 tem-
muz 1323 tarihli nizamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenkulenin muamelatı 
tasarrufiyesinde tapu senedatı ile kayidlerine alakadaranın fotoğrafileri yapış-
tırılmasına dair 30 kanunusani 1926 tarihli kanunun Kanunu Medeni ile Kanunu  
Medeninin tatbikına aid kanun ve Borçlar Kanunu ile ortadan kalkmamış olan hü- 
kümlerile başka kanunların bu kanuna uygun olmıyan hükümleri kaldırılmıştır.  
                                        

  Geçici Madde 1-(2644 sayılı Kanunun numarasız Muvakkat maddesi olup tesel- 
sül için numaralandırılmıştır.)                         
  - Bu kanunun mer'iyetinden evvel açılarak tarla veya bağ ve bahçe haline  
konulmuş olupta henüz muamelesi bitmemiş yerler hakkında da bu kanunun 6 ncı  
maddesi hükümleri tatbik olunur.                        
                                        

  Madde 39 - Bu kanun hükümleri, neşrolunduğu tarihten itibaren yürümeğe baş- 
lar.                                      

  Madde 40 - Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, Maliye Bakanları yerine  
getirir.                                    
                  *                      
                 * *                      
                                        
       22/12/1934 TARİHLİ VE 2644 SAYILI ANA KANUNA            
           İŞLENEMEYEN GEÇİCİ MADDE:                 
                                        
  1 - 26/4/1984 tarih ve 3000 sayılı kanunla gelen Geçici Madde:       
                                        
  Geçici Madde - 2/2/1984 tarihli ve 2977 sayılı İdari Usul ve İşlemlerin Ye- 
niden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun 
Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanu-
nu için adı geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        2644 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN      
          YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ          
                GÖSTERİR LİSTE                 
                                        
                       Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın  
                       ------------------------------  
    Yürürlükten Kaldırılan                          
                        Tarihi   Sayısı  Maddesi   
   Kanun veya Kanun Hükümleri        ------   ------  -------   
----------------------------------                       
Şehir ve kasabalarda muhtarlığın ilgasına dair                 
2295 numaralı kanun ve Memurin Kanununun 47                   
inci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 960                  
numaralı Kanun ile 1111 numaralı Askerlik ve 2613                
numaralı Askerlik ve 2613 numaralı Kadastro ve                 
Tahriri ve 2644 numaralı Tapu Kanunlarının                   
27/11/1984 tarih ve 4541 sayılı Kanunda yazılı                 
muhtarlığa ait vazifeler hakındaki hükümleri 10/4/1944   4541    24   
716 sayılı Borçlanma Kanununun 3 üncü maddesi                  
ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanu-                 
nunun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrası ve 2510                  
sayılı İskan Kanununun 17 nci maddesine bağlı                  
toprak tevzi cetveli ve bu maddenin sanatkarlara                
yarım istihkak toprak verileceğine dair olan                  
fıkrası ile 20. ve 21 inci maddeleri ve                     
22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanununun                 
6 ncı maddesi hükümleri ve arazi dağıtılması                  
hakkındaki diğer makamların yetkileri     11/6/1945   4753    64    
22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu-                  
nun 15 inci maddesinin birinci fıkrası    18/1/1950   5516    12    
22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu Kanunu-                  
nun 29 uncu maddesi              25/2/1952   5887   126-c   
743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 442,445,                   
446 ve 540 ıncı maddeleri ile 2644 sayılı Tapu                 
Kanununun 5 inci maddesi           4/11/1990   3678    31    
22/12/1934 tarih ve 2644 sayılı Tapu                      
Kanununun 7 nci maddesi           16/2/1995   4070    15    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       2644 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN       
          YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNi GÖTERİR LİSTE           
                                        
Kanun                             Yürürlüğe    
 No.      Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler     giriş tarihi   
------     ---------------------------------------     ------------   
 4541              -               15/4/1944    
                                        
 4753              -               15/6/1945    
                                        
 5516              -               23/1/1950    
                                        
 5520              -               31/1/1950    
                                        
 5887              -               29/3/1952    
                                        
 6217              -                9/1/1954    
                                        
  79              -               23/10/1962    
                                        
 2421              -                8/3/1981    
                                        
 3000              -                1/5/1984    
                                        
 3029              -               23/6/1984    
                                        
 3163              -               22/3/1985    
                                        
 3278              -                6/5/1986    
                                        
 3678              -               23/11/1990    
                                        
 4358              -               4/4/1998 
Özgül Termal 5 Yıldızlıl Tatil Köyü 2.Etap
 

11.900 TL 
 
Özgül Termal 5 Yıldızlıl Tatil Köyü 3.Etap Stüdyo Daire

Yılda, 7...

6.975 TL 
 
BEŞ YILDIZLI OTEL OLABİLİR

168 ODALI, SAUNA, KAPALI YÜZME HAVUZU...

10.000.000 TL 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI
TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 7.000 m2 KAPALI...
2.500.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI
TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 4.000 m2 KAPALI...
2.500.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI
 FABRİKA BİNASI: 13.000 m2 KAPALI...
5.000.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

FABRİKA BİNASI: 5.600 m2 KAPALI...

2.500.000 TL 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 6.000 m2 KAPALI...

2.500.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 20.000 m2 KAPALI...

5.000.000 USD 
 
FABRİKA VE SANAYİ ARSASI

TEKSTİL FABRİKA BİNASI: 20.000 m2 KAPALI...

8.000.000 TL 
 

MSN DESTEK

Hava Durumu:
Döviz Kurları:
  Alış Satış
Dolar untuleneme  ntulenemed 
Euro le>Sayfa Go  untulenemed 

 - Bağkur Bilgi Sorgulama
 - Bağkur Hizmet Dökümü
 - Bilinmeyen Numaralar
 - Posta Kodları
 - Resmi Gazete
 - SSK Hizmet Dökümü
 - T.C Kimlik No
 - Trakyanın Teknoloji Merkezi
 - Vergi Kimlik No
 - Yaldız Bilgisayar